PREAMBUŁA

Strona internetowa www.ideafairplay.pl jest prowadzona przez ideafairplay.pl Sp. z o.o. ul. Sułowska 24E/4, 51-180 Wrocław, NIP: 8971813632, REGON: 362513199, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu nr KRS 0000576117 (dalej zwaną "Idea Fair Play”). Niniejszy "Regulamin”, reguluje stosunki między Idea Fair Play i zarejestrowanymi użytkownikami / ambasadorami na naszej stronie internetowej jako Wspieraj (dalej zwanymi "Użytkownik”) oraz zarejestrowanymi organizacjami na naszej stronie internetowej jako Zbieraj (dalej zwanymi "Organizacja”). Organizacja wykorzystuje stronę ideafairplay.pl do zbierania na rzecz swojej Organizacji lub wspierania innych wybranych Organizacji.

WSTĘP

Jak działa strona ideafairplay.pl:
Idea Fair Play prowadzi stronę internetową www.IdeaFairPlay.pl ("Strona internetowa"), która jest systemem społecznościowym umożliwiającym Użytkownikom i Organizacjom wspieranie finansowe wybranych Organizacji (organizacje pozarządowe, podopieczni, kluby sportowe, sportowcy i wiele innych), dostępnych przy rejestracji do systemu.

Jak działa strona ideafairplay.pl dla Użytkownika:
Użytkownik korzysta ze strony ideafairplay.pl do wspierania wybranych Organizacji poprzez zamawianie wybranych produktów. Użytkownik rejestruje się na Stronie internetowej, a wyszukiwarce odnajduje interesujący produkt lub usługę. System pokazuje wszystkie dostępne w Idea Fair Play produkty. Wybiera produkt dostosowany do jego potrzeb, a następnie znajduje organizację lub osobę, którą chce wesprzeć za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik, po analizie i akceptacji przez administratora strony, akceptuje warunki i podpisuje umowę oraz dokonuje płatności niezależnie od strony ideafairplay.pl. Po dokonaniu pierwszej płatności wybrana organizacja otrzymuje określoną wcześniej kwotę wsparcia, co widoczne jest w systemie po zalogowaniu, zarówno dla Użytkownika, jak i Organizacji.

Jak działa strona ideafairplay.pl dla Organizacji:
Organizacja korzysta ze strony ideafairplay.pl do zbierania środków finansowych na cele statutowe lub do wspierania wybranych innych Organizacji poprzez zamawianie wybranych produktów na takiej samej zasadzie jak Użytkownik. Organizacja rejestruje się na Stronie internetowej, podaje dokładne dane oraz dodaje krótki opis. Organizacja promuje swój profil na stronie Ideafairplay.pl wśród znajomych, współpracowników itp., informując ich o możliwości wsparcia za pośrednictwem  Strony internetowej. Organizacja posiada własną podstronę pod adresem: www.ideafairplay.pl/nazwa_organizacji, która jest ogólnodostępna dla wszystkich internautów i daje im możliwość jej wspierania. Strona internetowa gwarantuje wsparcie finansowe Organizacji lub Klubu sportowego przez osoby i firmy z całej Polski. Organizacja ma stały dostęp do informacji na temat zebranych środków. Są one dostępne na Stronie Internetowej po zalogowaniu.

Jak działa system przekazywania środków finansowych:
Idea Fair Play posiada porozumienia, zawarte  z przedsiębiorcami - bezpośrednio lub przez sieci partnerskie (zarówno przedsiębiorców jak i sieci partnerskie określa się jako "Dostawca"). Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli Użytkownik lub Organizacja finalizuje zamówienia na wybrane Produkty za pomocą Strony internetowej, Dostawca przekaże określoną kwotę pieniężną dla Idea Fair Play. Pozostanie ona w tymczasowym posiadaniu Idea Fair Play, jako agenta pośredniczącego w podpisaniu umowy. Następnie Idea Fair Play większość tej kwoty przekazuje (kwota zwana dalej "Darowizną") dla wskazanej Organizacji. Idea Fair Play przekazuje dla wybranych Organizacji 100% Darowizn, które są wyświetlane na Stronie internetowej w systemie po zalogowaniu przy wybranym produkcie lub usłudze.

Wiążąca umowa:
Korzystając ze Strony Internetowej jako Użytkownik lub Organizacja, zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu, który stanowi wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Idea Fair Play. Zgadzając się na niniejszy Regulamin, wyrażasz także zgodę na następujące warunki:
- Polityka prywatności i “Polityka Cookies", które odnoszą się do sposobów, w jakie możemy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie,
- Wszelkie Umowy Licencyjne na Oprogramowanie Użytkownika, które odnoszą się do korzystania z Materiałów Idea Fair Play, ponieważ niektóre z nich posiadają własne licencje użytkownika końcowego,
- Wszelkie specjalne warunki, które mają zastosowanie do konkursów i promocji, które Idea Fair Play może oferować.

REJESTRACJA

Aby zarejestrować się jako Użytkownik lub Organizacja, należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://www.ideafairplay.pl/users/register zaznaczając akceptację Regulaminu. Rejestrując się oświadczasz, że:
- ukończyłeś 16 lat lub więcej,
- mieszkasz na stałe w Polsce,
- wszystkie informacje przekazane Idea Fair Play (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) są poprawne i aktualne,
- posiadasz tylko jedno konto użytkownika, zarejestrowanego jako Użytkownik lub/i Organizacja na Stronie internetowej,
- chcesz zakupić produkty lub usługi wspierając wybraną Organizację,
- wcześniej nie miałeś konta na Stronie Internetowej, usuniętego przez Idea Fair Play zgodnie z niniejszymi warunkami,
- będziesz stosować się do wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.

Po wstępnym procesie rejestracji wyślemy Ci e-mail, w którym, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, musisz potwierdzić, że to Twój adres mailowy. Aby ukończyć rejestrację, musisz uzupełnić wszystkie pola na stronie, która pojawi się po kliknięciu w link zawarty w mailu.

Zmiany danych Użytkownika:
Rejestrując się jako Użytkownik stajesz się odpowiedzialny za aktualność i poprawność informacji, które nam podałeś. Części zmian i aktualizacji informacji możesz dokonywać samodzielnie po zalogowaniu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz w stanie wprowadzić zmian samodzielnie, możesz wysłać nam wiadomość z taką prośbą na adres: [email protected].

Zmiany danych Organizacji:
Rejestrując się jako Użytkownik stajesz się odpowiedzialny za aktualność i poprawność informacji, które nam podałeś i które umieszczasz na swojej podstronie www.ideafairplay.pl.pl/nazwa_organizacji (gdzie „nazwa_organizacji” to nazwa indywidualnie podana przez Organizację. Nazwa ta jest podawana jednorazowo, nie może być edytowana i zmieniana przez Organizację). Informacje te są widoczne dla internautów. Części zmian i aktualizacji możesz dokonywać samodzielnie po zalogowaniu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz w stanie wprowadzić zmian samodzielnie, możesz wysłać nam wiadomość z taką prośbą na adres: [email protected].

UŻYTKOWANIE STRONY

Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej:
Z zastrzeżeniem Regulaminu, Idea Fair Play podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Strona internetowa była dostępna dla Użytkowników, Organizacji i Internautów. Dalsze korzystanie z Serwisu jest uzależnione od przestrzegania Warunków Strony Internetowej.

Materiały Idea Fair Play:
Idea Fair Play oferuje narzędzia, materiały, dokumenty, które można pobrać i używać ("Materiały do pobrania"). Wiele z nich znajduje się w sekcji "Do pobrania" dostępnej po zalogowaniu. Korzystanie z Materiałów do pobrania oznacza zgodę na przestrzeganie warunków Licencji Użytkownika.

Dokonanie wsparcia dla Organizacji:
Po zakończonym procesie złożenia zamówienia na wybrane produkty/usługi dostępne na Stronie internetowej, po zalogowaniu i opłaceniu określonej kwoty, wynikającej z umowy produktu/usługi uruchamiany jest proces, dzięki któremu Idea Fair Play z wpłaty, otrzymanej od Dostawcy przekaże określoną kwotę wybranej Organizacji. Wszystkie transakcje z podziałem na określone okresy będą widoczne na Stornie internetowej po zalogowaniu zarówno dla Użytkownika, jak i Organizacji. Kwota wsparcia jest skumulowaną sumą kwot darowizn ze zrealizowanych zamówień, w których użytkownik zaznaczył daną Organizację, jako tę, którą chce wesprzeć.

Wypłata darowizny dla Organizacji:
Organizacja, po zalogowaniu w panelu na ideafairplay.pl, ma dostęp do wszystkich kwot darowizn i ich sumy do wypłaty. Jeżeli kwota do wypłaty będzie wyższa bądź równa 100 zł, pojawi się możliwość zgłoszenia wypłacenia darowizny. W systemie Organizacja zobowiązana jest do kliknięcia w odpowiedni przycisk "Wypłać", dzięki czemu Idea Fair Play wypłaci Organizacji dotychczas uzbieraną kwotę (pod warunkiem, że będzie ona wyższa bądź równa 100 zł) na konto wskazane w "Umowie darowizny". Umowę darowizny Organizacja pobiera z systemu po zalogowaniu, a następnie drukuje i odsyła na adres korespondencyjny Idea Fair Play. Otrzymanie podpisanej umowy przez Idea Fair Play jest wymogiem koniecznym do wypłaty zgromadzonych środków. Nie ma możliwości wypłaty kwoty mniejszej od 100 zł.

Kupony online, kupony do druku, dodatkowe korzyści:
Na Stronie Internetowej, przy wybranych produktach/usługach, niektórzy Dostawcy oferować będą dodatkowe korzyści takie jak kupony, bony itp. Użytkownik i Organizacja przyjmują do wiadomości, że takie dodatkowe materiały są przedmiotem odrębnych warunków nałożonych przez Dostawcę. Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za ważności tych materiałów oraz za utratę jakichkolwiek korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte, a nie zostały osiągnięte z powodu ich niewykorzystania nie wykorzystania.

Składanie zamówień na produkty i usługi:
Jako Użytkownik lub Organizacja przyjmujesz do wiadomości, że przy finalizacji zamówienia na Produkty lub Usługi na Stronie Internetowej od Dostawców, to jest to umowa pomiędzy Tobą, a Dostawcą. Odpowiedzialność za ewentualne wady lub usterki towarów lub usług kupionych od Dostawcy ponosi wyłącznie Dostawca, u którego zakupiono towary lub usługi. Idea Fair Play nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez Dostawców. Idea Fair Play nie może dać i nie daje żadnych gwarancji wykonywania określonych świadczeń przez Dostawców. Przy składaniu zamówienia Użytkownik lub Organizacja wyraża zgodę na otrzymywanie ważnych informacji dotyczycących zamówienia drogą mailową oraz sms. 

Korzystanie z plików cookie i innych technologii:
W celu ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz prawidłowego funkcjonowania składania zamówień i wspierania wybranych Organizacji Idea Fair Play wykorzystuje pliki Cookies i inne technologie. Zbierane w ten sposób informacje opisane zostały w Polityce Prywatności. Są one częścią niniejszego Regulaminu i - rejestrując się na Stronie internetowej - zgadzasz się na nie. Idea Fair Play dokłada wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo i poprawność zbierania danych. Jednak Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakichkolwiek plików cookies (i innych technologii), używanych w celu zarejestrowania Twoich Zamówień i tym samym generowania Darowizny dla wspieranej Organizacji.

Wspieranie Organizacji:
Na Stronie Internetowej po zarejestrowaniu Użytkownik/Organizacja zostanie poproszony o wybranie domyślnej Organizacji, którą będzie wspierać. Można zmienić Organizację w dowolnym momencie, korzystając z Ustawień swojego konta po zalogowaniu. Możesz również wybierać różne Organizacje dla oddzielnych Produktów i Usług. Zmiana taka możliwa jest przy edycji aktywnego Produktu, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące. Idea Fair Play w ramach swoich możliwości podejmuje działania kontrolne w celu zapewnienia, aby na Stronie internetowej znajdowały się tylko Osoby i Organizacje, działające w dobrej wierze, jednakże nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy tak się nie stanie.

Dostawcy:
Idea Fair Play nawiązuje współpracę tylko z wybranymi Dostawcami usług i produktów dostępnych na Stronie Internetowej po zalogowaniu, a także zastrzega sobie możliwość usunięcia Dostawcy i jego produktów lub usług ze Strony Internetowej, jeśli otrzyma informacje o jego kontrowersyjnych lub nieetycznych działaniach. Mimo to Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności co do poprawności funkcjonowania produktów, uczciwości, działań i zachowań Dostawców. Idea Fair Play nie odpowiada również za niewypłacenie przez Dostawców środków pieniężnych, które powinny być wypłacone jako efekt Twojego Działania wynikającego z podpisanej umowy na Produkt lub Usługę.

ZAMYKANIE, ROZWIĄZANIE LUB ZAWIESZENIE KONTA

Zamykanie konta Użytkownika / Organizacji:
Możesz zamknąć swoje konto na Stronie internetowej w dowolnym momencie wysyłając email na adres: [email protected]. Dołożymy starań, aby zamknąć Twoje konto w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości e-mail.

Jeżeli zamknięcie dotyczy Organizacji, która posiada na swoim koncie kwotę wyższą bądż równą 100 zł, to nastąpi ono po wypłaceniu środków zgodnie z podpisaną umową darowizny. Organizacja może zrzec się prawa do wypłaty uzbieranej kwoty (jeżeli jest ona wyższa bądź równa 100 zł) wskazując pisemnie inną aktywną Organizację z bazy na ideafairplay.pl

Jeżeli zamknięcie dotyczy konta Organizacji, która posiada na swoim koncie kwotę niższą niż 100 zł, to nastąpi ono w ciągu dwóch tygodni, a środki zostaną rozdysponowane na rzecz innej losowo wybranej Organizacji aktywnej na ideafairplay.pl.

Zawieszenie konta Użytkownika / Organizacji:
Idea Fair Play może, według własnego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności, zawiesić konto każdego Użytkownika i/lub Organizacji, co skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Strony internetowej (w całości lub w części), jeżeli:
- w opinii Idea Fair Play Użytkownik lub Organizacja naruszyła (lub Idea Fair Play podejrzewa, że może naruszyć) postanowienia niniejszego Regulaminu,
- konto było nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
- Idea Fair Play planuje wykonać czynności związane z konserwacją Strony internetowej.
Zawieszenie konta użytkownika nie oznacza zrzeczenia się Idea Fair Play prawa do zamknięcia konta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Usunięcie konta Użytkownika / Organizacji:
Idea Fair Play może usunąć konta Wspierającego bez odpowiedzialności:
- natychmiast po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeżeli w opinii Idea Fair Play Użytkownik lub Organizacja naruszyła (lub Idea Fair Play podejrzewa, że może naruszyć) postanowienia niniejszego Regulaminu,
- natychmiast po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeśli konto jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy (powoduje to utratę informacji lub treści zawartych w koncie użytkownika),
- z dowolnej przyczyny z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia.

Ciągłość obowiązywania:
Zakończenie lub zawieszenie Warunków Regulaminu nie mają wpływu na wejście w życie lub obowiązywanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Regulaminu, które w sposób wyraźny lub dorozumiany powinny zacząć obowiązywać lub kontynuować swoje obowiązywanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za Dostawców oraz za informacje zawarte na umowach i stronach internetowych Dostawców.
Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów i Usług Dostawców.
Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancję Produktów i Usług zakupionych u Dostawców za pośrednictwem Strony internetowej.

Zawartość Strony internetowej została przygotowana z największą starannością, ale Idea Fair Play nie może wykluczyć, że niektóre informacje są nieprawidłowe lub niepełne. Idea Fair Play nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub niepełnych informacji na Stronie internetowej.

PUBLIKACJA NAZWY I WIZERUNKU

Każda Organizacja udziela Idea Fair Play nieodpłatnej licencji do używania i publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego jego nazwy, logotypów i wizerunku oraz wszelkich treści, które Organizacja umieściła na Stronie internetowej. Licencja jest ograniczona wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług przez Idea Fair Play oraz do promowania Strony internetowej i Idea Fair Play. Na pisemny wniosek Organizacji przesłany na adres [email protected] Idea Fair Play rozważy i ustosunkuje się do wycofania publikacji w/w treści na Stronie internetowej.

POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE

Brak kontaktu z Dostawcami:
Użytkownik, ani Organizacja nie mogą komunikować się bezpośrednio lub pośrednio z żadnym dostawcą (lub pośrednikiem dostawców) w sprawach dotyczących treści i charakteru umów lub porozumień zawartych między Idea Fair Play i Dostawcą. Każda taka próba kontaktu będzie traktowana jako naruszenie niniejszych Warunków Regulaminu;

Zmiany niniejszych Warunków Regulaminu:
Idea Fair Play może w dowolnym momencie aktualizować niniejszy Regulamin z powodów prawnych, organizacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony internetowej. O wszelkich zmianach Użytkownicy i Organizacje zostaną powiadomieni za pomocą odpowiedniego komunikatu na Stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywały po ich ogłoszeniu. W przypadku gdy Użytkownik/Organizacja nie chce zaakceptować nowego Regulaminu, powinien zaprzestać dalszego korzystania ze Strony internetowej. Korzystanie ze Strony internetowej po dniu, w którym zmiana Warunków Regulaminu weszła w życie oznacza zgodę na nowe Warunki regulaminu.

Przekazanie praw i obowiązków:
Użytkownik, ani Organizacja nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Regulaminu na żadną inną osobę, czy firmę. Idea Fair Play zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków, w całości lub w części, do każdej osoby (bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika lub Oganizacji).

Brak zrzeczenia się praw:
Jeśli Idea Fair Play zrezygnuje z wykonania jakiegokolwiek prawa wobec Użytkownika lub Organizacji albo wyegzekwowania obowiązku Użytkownika lub Organizacji w określonym czasie, to nie oznacza, że Idea Fair Play w przyszłości nie może zdecydować się na wykonanie tego prawa lub wyegzekwowanie tego obowiązku.

Rozdzielność:
Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Regulaminu zostanie uznana za bezprawną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas tą część postanawia się oddzielić od reszty Warunków Regulaminu bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowienia niniejszych Warunków regulaminu. W takich przypadkach zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zmienione w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak dokładnie jak to możliwe pierwotną intencję Idea Fair Play.

Całość umowy:
Niniejsze Warunki Regulaminu i pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie jako część niniejszych Warunków Regulaminu stosuje się w odniesieniu tylko do spraw opisanych w niniejszym dokumencie z wyłączeniem wszystkich innych warunków i regulaminów, które miały lub mogły mieć zastosowanie. Nie można powoływać się na jakąkolwiek umowę czy porozumienie, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Regulaminu.

Prawo i sądownictwo:
Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony internetowej lub w związku z niniejszymi Warunkami Regulaminu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Dołożymy starań, aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory. W przypadku sporu sądowego, sadem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Idea Fair Play.

DANE OSOBOWE

Użytkownik/Organizacja wyraża zgodę na przetwarzanie przez Idea Fair Play danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia (rejestracja przy składaniu zamówienia) na Stronie internetowej ideafairplay.pl, w procesie korzystania ze Strony internetowej ideafairplay.pl, w tym dokonywania i realizacji zamówień na Stronie internetowej ideafairplay.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Organizację jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Idea Fair Play danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Idea Fair Play usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika oraz Organizacje zakupów i realizacji zamówień na Stronie internetowej ideafairplay.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Idea Fair Play tj. spółkę pod firmą ideafairplay.pl sp. z o.o. ul. Fabryczna 16H p.206, 53-609 Wrocław, NIP: 8971813632, REGON: 362513199, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu nr KRS 0000576117

Idea Fair Play przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem/Organizacją i wykonywania umów sprzedaży produktów i usług zamówionych przez Użytkownika/Organizację na stronie internetowej ideafairplay.pl, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika/Organizację zgody na otrzymywanie newslettera również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Użytkownik/Organizacja ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika/Organizacji (zakładka „Ustawienia”).

Udostępnienie przez Użytkownika/Organizację danych osobowych w profilu publicznym (funkcja dostępna po zalogowaniu się na swoje konto w zakłądce "Ustawienia" oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych (Imię i Nazwisko) nieograniczonemu kręgowi osób.

Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

Wszystkie wymienione Produkty, Usługi i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

UWAGI KOŃCOWE

Rejestracja na Stronie internetowej jest akceptacją powyższego Regulaminu i Warunków Regulaminu przez Użytkownika lub Organizację.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w odniesieniu do niniejszych Warunków Regulaminu, prosimy o kontakt droga mailową pod adresem: [email protected]

Niniejsze Warunki Regulaminu obowiązują od 1 grudnia 2017 roku.

--> --> -->